ජ්‍යෝතීර්වේදී / මන්ත්‍රාචාර්ය / වාස්තු විද්‍යා උපදේශක සාම විනිසුරු
ඒ. උදය ඩී. මුණසිංහ

සිද්ධ සූනියම්
ගම්බාර දේවාලය

පරම්පරා ගණනාවක් පැරණි ඉතා දුර්ලභ මලයාලම් ගුරුකම් ඔබට කරගත හැක

පලාඵල බැලීම, නැකත් සැදීම, පොරොන්දම් බැලීම, දෙහි කැපීම, නූල් දැමීම සහ සියලූම භූත දෝෂවලට ශාන්තිකර්ම කිරීම අපල උවදුරු සඳහා යන්ත්‍ර දැමීම්

සෙත් ශාන්ති කිරීම, රෝගීන් සදහා විශේෂ දේව පූජා කිරීම.

විවාහ ප්‍රමාදයන් සහ විවාහ ජීවිතයේ ගැටළු සඳහා විසඳුම් ලබාදීම.

වාස්තු විද්‍යානුකූලව නිවාස පරීක්ෂාව, භූමි පරීක්ෂාව සහ භූත දෝෂ තිබේදැයි බැලීම.

සියලු කරදර සහ සිත්තැව්ල් සඳහා භාරහාර වීම.

සියලු යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර වැඩ කර දීම

( යහපත් වැඩ සඳහා පමණයි )

ඔබේ නිවාසයට සහ ව්‍යාපාරිය ස්ථානයට පැමිණ දේව පූජා පවත්වා ආරක්ෂා කරදීම.

පරම්පරා ගණනාවක් පැරණි ඉතා දුර්ලභ මලයාලම් ගුරුකම් ඔබට කරගත හැක.