සිද්ධ සූනියම් ගම්බාර දේවාලය යනු කුමක්ද?

පරම්පරා ගණනාවක් පැරණි ඉතා දුර්ලභ මලයාලම් ගුරුකම් ඔබට කරගත හැක. පලාඵල බැලීම, නැකත් සැදීම, පොරොන්දම් බැලීම, දෙහි කැපීම, නූල් දැමීම සහ සියලූම භූත දෝෂවලට ශාන්තිකර්ම කිරීම අපල උවදුරු සඳහා යන්ත්‍ර දැමීම්


About

ඇදුරුතුමා කවුරුන්ද?

ජ්‍යෝතීර්වේදී / මන්ත්‍රාචාර්ය / වාස්තු විද්‍යා උපදේශක සාම විනිසුරු

ඒ. උදය ඩී. මුණසිංහ

සම්බන්ධ කරගන්න

අපගේ සේවාවන්

සියලු යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර වැඩ ඇතුළුව සියලුම වාස්තු හා උපදේශන වේවාවන්, සියලුම සේවාවන් යහපත් වැඩ සදහා පමණයි.

Service

පලාඵල බැලීම, නැකත් සැදීම, පොරොන්දම් බැලීම, දෙහි කැපීම, නූල් දැමීම

Service

සෙත් ශාන්ති කිරීම, රෝගීන් සදහා විශේෂ දේව පූජා කිරීම.

Service

විවාහ ප්‍රමාදයන් සහ විවාහ ජීවිතයේ ගැටළු සඳහා විසඳුම් ලබාදීම.

Service

සියලූම භූත දෝෂවලට ශාන්තිකර්ම කිරීම අපල උවදුරු සඳහා යන්ත්‍ර දැමීම්

Service

වාස්තු විද්‍යානුකූලව නිවාස පරීක්ෂාව, භූමි පරීක්ෂාව සහ භූත දෝෂ තිබේදැයි බැලීම.

Service

සියලු කරදර සහ සිත්තැව්ල් සඳහා භාරහාර වී ඒවා නිරාකරණය කිරීම

Service

සියලු යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර වැඩ කර දීම ( යහපත් වැඩ සඳහා පමණයි )

Service

ඔබේ නිවාසයට සහ ව්‍යාපාරිය ස්ථානයට පැමිණ දේව පූජා පවත්වා ආරක්ෂා කරදීම.

Service

පරම්පරා ගණනාවක් පැරණි ඉතා දුර්ලභ මලයාලම් ගුරුකම් ඔබට කරගත හැක.

ස්ථානය